Chwefror 2017

Eich Cyngor Chi

Ymestyn y Credyd Cynhwysol

Beth ydy Credyd Cynhwysol?

Mae’r Credyd Cynhwysol wedi bod ar waith yn Sir y Fflint er mis Ebrill 2014, yn rhoi cefnogaeth ariannol i aelwydydd isel eu hincwm y byddent fel arfer wedi bod yn hawlio’r Lwfans Ceisio Gwaith.

O fis Ebrill 2017 ymlaen, mae Credyd Cynhwysol yn cael ei ymestyn i bob hawliwr newydd; fe’i gelwir yn ‘wasanaeth Credyd Cynhwysol llawn’ ac mae’n disodli’r chwe budd-dal canlynol:

 • Budd-dal Tai
 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 • Credyd Treth Plant
 • Credyd Treth Gwaith.

Sut gallaf fi hawlio Credyd Cynhwysol?

Mae’r llywodraeth yn disgwyl i bron pawb hawlio a rheoli ei Gredyd Cynhwysol ar-lein.

I hawlio Credyd Cynhwysol, rhaid ichi agor cyfrif Credyd Cynhwysol i gwblhau’r cais, byddwch chi hefyd yn cadw golwg ar eich hawliad parhaus ar-lein drwy’r cyfrif hwn. Felly, bydd arnoch angen gallu mynd ar-lein yn rheolaidd i sicrhau bod manylion eich amgylchiadau’n ddiweddar a’ch bod yn cael eich talu’n gywir.

Bwriedir i gyfrifon Credyd Cynhwysol weithio’r un fath ar gyfrifiaduron pen desg, gliniaduron, tabledi a ffonau clyfar.

Help gyda’ch rhent

Mae elfen costau tai Credyd Cynhwysol, sy’n disodli Budd-dal Tai i denantiaid, yn cael ei dalu’n uniongyrchol i chi, yn hytrach na’i fod yn cael ei dalu i’ch landlord fel sy’n wir am lawer o hawlwyr Budd-dal Tai ar hyn o bryd. Fodd bynnag, gellir trefnu i elfen rhent ac ôl-ddyledion rhent gael eu talu’n uniongyrchol i’r landlord, dros dro, os yw tenantiaid angen cymorth i ddelio â’u harian, neu os ânt i ôl-ddyledion rhent ar ôl mis neu ddau.

Sut ydych chi’n cael eich Credyd Cynhwysol?

I gael Credyd Cynhwysol bydd arnoch angen cyfrif gyda banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd. Gallai cyfrifon cardiau Swyddfa’r Post fod yn rhy gyfyngedig ar gyfer Credyd Cynhwysol.

Help a chefnogaeth ychwanegol dan Gredyd Cynhwysol

Mae’r llywodraeth yn cydnabod y bydd symud i un taliad misol ar gyfer yr aelwyd yn newid mawr i’r ffordd y caiff y rhan fwyaf o fudd-daliadau eu talu ar hyn o bryd ac mae wedi cyflwyno’r cynllun Trefniadau Talu Amgen sy’n cynnig yr help canlynol, dros dro, os gwelir eich bod angen help ychwanegol:

 • Talu elfen tai’r Credyd Cynhwysol fel Taliad a Reolir yn uniongyrchol i’r landlord.
 • Taliadau amlach na thaliadau misol.
 • Talu’r dyfarniad i bartneriaid ar wahân i’r ddau.

Byddwch hefyd yn cael cynnig help personol i ddelio â’ch arian os credir eich bod yn agored i niwed ac angen cyngor ariannol i’ch helpu i drin eich arian bob mis a thalu biliau ar amser.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Credyd Cynhwysol. 

Os oes arnoch angen help neu os oes gennych gwestiynau, gallwch hefyd gysylltu â swyddfeydd lleol Sir y Fflint yn Cysylltu ym Mwcle, Cei Connah, y Fflint, Treffynnon, a’r Wyddgrug. Gallant gynnig help ar sut i wneud hawliad ar-lein. Cewch ddefnyddio’r cyfrifiaduron yno am ddim.   

Mae rhagor o wybodaeth am swyddfeydd Sir y Fflint yn Cysylltu ar gael yma. 

 

Sylwadau

Dweud eich dweud...

Comments are closed for this article