Chwefror 2017

Eich Cyngor Chi

Maethu Sir y Fflint

Noswaith rhoi Gwybodaeth am Faethu

Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth am fod yn ofalwr maeth, pam na ddewch draw i noswaith wybodaeth a gynhelir nos Fawrth 7 Chwefror, 7pm yng Ngwesty Springfield ger Treffynnon?

Cewch gyfle i wrando ar storïau gofalwyr a dysgu mwy am sut i fod yn ofalwr maeth. A fyddech cystal ag e-bostio fostering@flintshire.gov.uk i gofrestru er mwyn mynychu.

Os nad yw’r dyddiad hwn yn gyfleus, cynhelir sesiynau gwybodaeth bob mis, ewch i’n gwefan i weld dyddiadau a lleoliadau eraill.

Cyfeillgar i Faethu

Cyngor Sir y Fflint yw’r awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i ennill statws "cyfeillgar i faethu" gyda’r Rhwydwaith Maethu, gan gynnig i’w weithwyr hyblygrwydd i gyfuno gweithio a maethu gyda’r Cyngor. Mae’r Cyngor hefyd yn annog mwy o fusnesau lleol i ddefnyddio trefniadau gweithio hyblyg a chefnogol i unrhyw staff sy’n maethu drwy’r Cyngor lleol. 

Mae 64,000 o blant mewn gofal yn y DU ar hyn o bryd, a gyda phlentyn ac arno angen teulu maethu yn dod i mewn i ofal bob 20 munud, mae angen mwy o ofalwyr maeth newydd.

Mae polisi’r statws "cyfeillgar i faethu", a ddatblygwyd gan y Rhwydwaith Maethu, yn annog cyflogwyr i fod yn hyblyg a rhoi amser i ffwrdd i weithwyr sy’n ddarpar ofalwyr maeth ac sy’n mynd drwy’r broses o wneud cais i fod yn ofalwyr maeth. Fe’u hanogir hefyd i gefnogi’r gofalwyr maeth hynny sydd eisoes yn rhoi gofal i blant sy’n derbyn gofal, drwy ddarparu gweithwyr llanw pan fyddant yn dilyn hyfforddiant, yn mynychu paneli a gwrandawiadau ac yn ymateb i unrhyw argyfyngau a all godi.

A allai eich busnes chi fod yn "gyfeillgar i faethu" ac annog eich gweithwyr i faethu? Cysylltwch â fostering@flintshire.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth a chyngor.

A oes gennych chi’r profiad i helpu plentyn yn Sir y Fflint drwy fod yn ofalwr maeth?

Mae yna lawer o blant lleol sydd angen sefydlogrwydd a sicrwydd i’w helpu i ddilyn y llwybr cywir a ffynnu.

Os oes gennych chi brofiad a sgiliau sy’n eich gwneud yn addas i faethu, hoffem glywed gennych.

A yw eich plant eich hun yn awr yn eu harddegau neu wedi gadael adref, neu a oes gennych chi brofiad o weithio neu wirfoddoli gyda phlant dros 10 oed?

Mae gwasanaeth maethu Sir y Fflint wir angen gofalwyr maeth i blant hŷn nad oes ganddynt blant iau gartref. A allwch chi roi i blentyn arall y cyfle i gael dyfodol positif?

Pam dylech chi faethu gyda’ch cyngor lleol?

Mae maethu gyda’ch Cyngor lleol yn rhoi ichi’r cyfle i helpu plant lleol – gan eu helpu i aros yn eu hardal leol a’u hysgolion lleol.

Mae cefnogaeth a hyfforddiant ar gael ar garreg eich drws ac mae tîm profiadol wrth law i helpu bob cam o’r ffordd. Dewch i ymuno â dros 100 o deuluoedd lleol sydd eisoes yn maethu gyda ni.

Faint o amser mae’n ei gymryd?

Mae dod yn ofalwr maeth yn broses sy’n para oddeutu 12 mis o’r amser pan wnewch eich ymholiadau cyntaf.

Pa gefnogaeth gaf fi?

Byddwn yn rhoi llawer o wybodaeth a hyfforddiant ichi ar sut i ddod yn ofalwr maeth, a chewch lawer o help bob cam o’r ffordd. Mae gan ein tîm lawer o brofiad ac mae rhai ohonynt wedi bod yn ofalwyr maeth eu hunain.

Ydych chi eisiau helpu i wneud gwahaniaeth yn eich cymuned yn 2017, ond ddim yn siŵr a ydych chi’n gymwys?

Dyma rai o’r pethau y bydd arnoch eu hangen:

  • Ystafell wely sbâr, ddim i’w rhannu
  • Amser sbâr
  • Ffordd o fyw iach ac egnïol
  • Yn gallu cludo plant i’r ysgol ac i weithgareddau
  • Bywyd cartref sefydlog
  • Teulu a ffrindiau cefnogol
  • Oriau gwaith hyblyg, sy’n gyfleus ar gyfer yr ysgol (os ydych yn gweithio)

 

Rydyn ni’n credu bod gan bawb rywbeth gwahanol i’w gynnig. Ai nawr ydy’r amser iawn i chi faethu? Gofynnwch am becyn gwybodaeth heddiw – fostering@flintshire.gov.uk.

Ewch i’n gwefan i ddarllen storïau gofalwyr maeth a chael atebion i’ch cwestiynau.

 

 

Sylwadau

Dweud eich dweud...

Comments are closed for this article