Chwefror 2017

Eich Cyngor Chi

Gwneud pethau’n wahanol – llwyddiant Sir y Fflint

Mae Sir y Fflint wedi gweld newidiadau mawr. Yn y sefyllfa ariannol sydd ohoni, lle mae cyllidebau llai wedi arwain at benderfyniadau anodd a’r posibilrwydd o golli neu gwtogi gwasanaethau, mae modelau darparu amgen wedi ein galluogi i gadw gwasanaethau a rheoli’r gyllideb.

Fel awdurdod arloesol sy’n meddwl am y dyfodol, mae Sir y Fflint yn parhau i arwain y ffordd drwy annog ei dimau proffesiynol i dorri tir newydd gyda syniadau arloesol.

Rydym ni wedi gweithio gyda nifer o grwpiau cymunedol i drosglwyddo nifer o asedau cymunedol yn llwyddiannus. Mae’r asedau cymunedol sydd wedi eu trosglwyddo o ddwylo’r Cyngor i grwpiau cymunedol neu elusennol, i’w rhedeg er budd y gymuned, yn cynnwys canolfan gymuned, llyfrgelloedd, canolfannau hamdden a phwll nofio.

Ym mis Mawrth 2016 trosglwyddwyd canolfan bentref Gwernymynydd i grŵp cymunedol lleol. Bu i Bwyllgor Rheoli’r Ganolfan Bentref gymryd cyfrifoldeb dros y ganolfan ar ran y gymuned yn dilyn llofnodi cytundeb ffurfiol gyda’r Cyngor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae cyfleusterau eraill sydd wedi eu trosglwyddo i grwpiau cymunedol dan y cynllun Trosglwyddo Asedau Cymunedol yn cynnwys Neuadd Bentref Carmel a chyfleusterau cyhoeddus Caerwys.

Ers mis Mai'r llynedd, mae Ysgol Uwchradd Castell a Chyfeillion Llyfrgell Gymunedol yr Hob wedi bod yn rhedeg llyfrgell gymunedol a llyfrgell ysgol yn Llyfrgell yr Hob yn Ysgol Uwchradd Castell.

 Ym mis Mai, bu i Bwll Nofio Cei Connah gael ei drosglwyddo i fenter gymdeithasol Cambrian Aquatics. Mae’r pwll nofio wedi gweithredu yn llwyddiannus ac mae rhaglenni nofio newydd a chynlluniau eraill wedi eu cyflwyno, a’r defnydd wedi bod yn gadarnhaol. 

 

 

Mae Sir y Fflint yn parhau i dorri tir newydd, ac yn ddiweddar cyhoeddwyd y model darparu amgen diweddaraf, a’r mwyaf uchelgeisiol. Mae’r model darparu amgen yn darparu ffordd newydd o ddarparu gwasanaethau hamdden a llyfrgelloedd, drwy sefydlu cymdeithas mantais gymunedol dan arweiniad y gweithwyr. Bu i’r gweithlu roi sêl bendith ar y cynllun mewn pleidlais, a chafwyd buddugoliaeth ysgubol.

Bu i 92.5% o’r gweithlu hamdden a llyfrgelloedd fwrw eu pleidlais, gyda 90% yn pleidleisio o blaid y cynnig i sefydlu Cymdeithas Mantais Gymunedol ar 1 Gorffennaf 2017. Hon fydd y gymdeithas gyntaf o’i math i redeg gwasanaethau hamdden a llyfrgelloedd yn y Deyrnas Unedig. 

Mae'r cynllun busnes yn dangos y gellir gwneud dros £500,000 o arbedion yn y flwyddyn gyntaf i weithrediad y gwasanaeth, tra mae Cyngor Sir y Fflint yn gwneud buddsoddiad cyfalaf o bron i £1 miliwn i wella adeiladau hamdden a llyfrgelloedd, mannau chwarae, caeau artiffisial yn y sir.  

Nod cyffredinol y model yw darparu arbedion o 10% flwyddyn ar ôl blwyddyn tra'n cynnal a gwella lefelau gwasanaeth presennol a diogelu swyddi. Bydd gweithwyr yn cael eu cynrychioli ar Fwrdd y sefydliad. 

Bydd y sefydliad newydd a'r Cyngor yn gweithio'n agored ac yn dryloyw, gyda gwerthoedd cydweithredol, a bydd yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn drwy fwrdd partneriaeth. 

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Aaron Shotton: 

“Bydd y sefydliad hwn yn un o'r ychydig sefydliadau dan arweiniad gweithwyr sy’n cynnal gwasanaethau hamdden a llyfrgelloedd yn y Deyrnas Unedig, ac mae lefel y gefnogaeth a ddangoswyd gan weithwyr yn dilyn y bleidlais ddiweddar yn unigryw. Bydd Cymdeithas Mantais Gymunedol yn gallu dangos gwerth rhoi gweithwyr wrth galon sefydliad a helpu i lunio modelau o gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer y dyfodol sy'n dangos sut y gall gwasanaethau sydd mewn perygl gael eu diogelu tra'n cyflawni gofynion ariannol a gwasanaeth a chadw atebolrwydd i’r cyhoedd a'r gweithlu.” 

Dywedodd Mike Welch, Rheolwr Gyfarwyddwr newydd y sefydliad a arweinir gan weithwyr: 

“Mae pawb wedi gweithio mor galed dros y misoedd diwethaf i gyflawni'r canlyniad hanesyddol hwn, ac rwy'n hynod o falch i gael fy mhenodi i arwain y sefydliad newydd. Rydym yn credu y bydd ein cydweithwyr yn ymateb i'r her. Does neb mewn sefyllfa well na nhw i allu adnabod gwelliannau ac arloesedd o ran darparu gwasanaethau er budd ein cwsmeriaid. Byddwn yn gweithio gyda'n gilydd ac yn canolbwyntio ar ein busnes craidd a'n gweledigaeth sef "Mwy o bobl, Mwy o Feddyliau a Chyrff Egnïol, yn Fwy Aml.” Mae’r dyfodol yn edrych yn ddisglair a chyffrous ar gyfer hamdden a llyfrgelloedd yn Sir y Fflint.”

 

 

 

Sylwadau

Dweud eich dweud...

Comments are closed for this article