Haf 2017

Eich Cyngor Chi

Y Cyngor yn anrhydeddu milwyr wrth gefn y lluoedd arfog

Y Cynghorydd Andy Dunbobbin a’r Capten Neil Turnbull yn codi’r baneri gyda Mike Dodd a Pete Fuller (cyn-filwyr sydd bellach yn gweithio i’r Cyngor), Karen Armstrong, Cyngor Sir y Fflint a’r Cynghorydd Bernie Attridge


Fe wnaeth Cyngor Sir y Fflint gefnogi Diwrnod y Lluoedd Arfog Wrth Gefn drwy godi’r faner ar Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug ar 21 Mehefin.

Mae'r Cyngor yn cydnabod y cyfraniad gwerthfawr mae gweithwyr sy'n filwyr wrth gefn yn ei wneud i'r Lluoedd Arfog, ein cymuned, ein sefydliad a'n cenedl. Rydym yn falch o gefnogi Diwrnod Milwyr Wrth Gefn.

Mae milwyr wrth gefn yn rhoi o'u hamser sbâr i wasanaethu yn y Lluoedd Wrth Gefn, gan gydbwyso eu bywyd sifilaidd gyda gyrfa filwrol i sicrhau y byddent yn barod i wasanaethu fel rhan o'r lluoedd arfog, pe bai eu hangen ar eu gwlad.


Dywedodd y Cynghorydd Andy Dunbobbin, Cefnogwr y Lluoedd Arfog Cyngor Sir y Fflint :

"Mae ein gweithwyr sy'n filwyr wrth gefn yn chwarae rhan hanfodol yn ein Lluoedd Arfog ac yn gwneud cyfraniad sylweddol i weithrediadau yn y DU a thramor. Mae'r wybodaeth a'r sgiliau a gânt o'r lluoedd arfog yr un mor bwysig ac maen nhw'n dod â'r rhain yn ôl i Gyngor Sir y Fflint. Mae pob un o'n milwyr wrth gefn yn rhoi o'u hamser i wasanaethu'r genedl. Maen nhw'n gwneud gwaith anhygoel ac mae'n fraint i ddathlu'r gwaith maen nhw'n ei wneud."

Mae'r Cyngor yn gwbl ymroddedig i gefnogi cymuned y Lluoedd Arfog gan gynnwys milwyr wrth gefn ac yn ddiweddar mae wedi derbyn gwobr efydd y Cynllun Cydnabod Cyflogwr Amddiffyn gan y Weinyddiaeth Amddiffyn. Mae ein Polisi Milwyr Wrth Gefn y Lluoedd Arfog newydd yn nodi sut byddwn yn eu cefnogi os cânt eu galw i wasanaethu.

Mae’r cynllun yn cynnwys gwobrau efydd, arian ac aur ar gyfer sefydliadau sy’n addo, dangos neu’n hyrwyddo cefnogaeth ar gyfer cymuned amddiffyn a’r lluoedd arfog, ac alinio’u gwerthoedd gyda Chyfamod y Lluoedd Arfog sy’n ddatganiad gwirfoddol o gydgefnogaeth rhwng cymunedau sifiliad a chymuned y Lluoedd Arfog lleol.

Yn ogystal â hyn, bydd cyn-filwyr a’u teuluoedd ar draws Gogledd Cymru yn cael budd o gefnogaeth ychwanegol gan awdurdodau lleol ar ôl derbyn £230,000 gan y Weinyddiaeth Amddiffyn.  Bydd y dyfarniad yn talu am gyflogi dau Swyddog Cyswllt y Lluoedd Arfog wedi ymrwymo i gryfhau darpariaeth Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog ar draws y rhanbarth drwy sicrhau bod staff sy’n gwasanaethu, cyn-filwyr a’u teuluoedd yn cael eu trin yn deg a chyda pharch.

Bydd cyfrifoldeb y swyddogion yn cynnwys adolygu polisïau a gweithdrefnau presennol mewn meysydd yn cynnwys Adnoddau Dynol, Gofal Cymdeithasol, Addysg a Thai.  Bydd swyddogion hefyd yn sicrhau yr ystyrir anghenion Cymuned y Lluoedd Arfog mewn cynlluniau strategol newydd a newidiadau i’r gwasanaeth sy’n gysylltiedig gyda, er enghraifft y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau Dyfodol a’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant.

Bydd swyddogion yn ceisio sefydlu maint a chyflenwad Cymuned Lluoedd Arfog y rhanbarth, a sefydlu llinellau cyfathrebu clir fel y gall gwybodaeth lifo i aelodau’r gymuned yn fwy effeithiol.

Bydd yna ffocws ar hyfforddiant i staff rheng flaen hefyd, i’w galluogi i ddeall a chefnogi anghenion Cymuned y Lluoedd Arfog yn well.

Bydd y wobr yn cael ei gweinyddu gan Gyngor Wrecsam ar ran y chwe awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru.

Sylwadau

Dweud eich dweud...

Comments are closed for this article