Haf 2017

Eich Cyngor Chi

Cynnig Gofal Plant Sir y Fflint

Yn gynharach eleni, roedd Sir y Fflint yn llwyddiannus yn ei gais i fod yn un o ddim ond saith cyngor yng Nghymru i gymryd rhan yn y cam cyntaf o brofi cynnig gofal plant Llywodraeth Cymru.

Mae cynnig Llywodraeth Cymru ar gyfer plant 3 a 4 oed i rieni sy’n gweithio ac yn darparu uchafswm o 30 awr yr wythnos o addysg gynnar a gofal plant yn ystod y tymor a hyd at 9 wythnos o 30 awr o ofal plant yr wythnos yn ystod gwyliau ysgol, am hyd at 48 wythnos y flwyddyn.

Cydnabyddir y bydd gofal plant fforddiadwy, hygyrch a hawdd ei gael yn galluogi rhieni i weithio, gan gefnogi ymgyrch Llywodraeth Cymru i gynyddu twf economaidd, mynd i’r afael â thlodi a lleihau anghyfartaledd.

Yn Sir y Fflint bydd y cynllun yn cael ei dreialu o fis Medi 2017 ym Mwcle, Bagillt a Brychdyn, ac mewn rhannau o Aston, Cei Connah (Canolog a Golftyn), Garden City, Greenfield, Shotton Uchaf, Treffynnon (Canolog), Mancot, Queensferry a Sandycroft.

Bydd hyn yn golygu bod modd profi’r cynnig mewn ardaloedd o ddiweithdra uchel ac isel, ar draws llwybrau teithio i’r gwaith, gan gynnwys teithio y tu allan i Gymru, ac mewn lleoliadau a gynhelir a rhai nas cynhelir. Bydd yn profi y capasiti a’r galw am ofal plant yn ogystal â gweld sut mae’n cyd-fynd â’r Cyfnod Sylfaen a’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg.

Mae rhieni yn gymwys am y gofal plant a ariennir gan y llywodraeth os yw o leiaf un rhiant yn byw yn yr ardaloedd peilot a nodir uchod:

  • os yw’r ddau riant yn gweithio neu’r unig riant yn gweithio mewn teulu un-rhiant;
  • os yw’r holl rieni, neu gyplau sy’n cyd-fyw, yn y cartref yn gweithio ac yn ennill ar gyfartaledd, cyflog wythnosol sydd o leiaf yn cyfateb i 16 awr yn ôl yr un gyfradd â’r cyflog byw cenedlaethol neu’r isafswm cyflog cenedlaethol;
  • rhaid i rieni hunangyflogedig neu rieni ar gontractau dim oriau fodloni’r meini prawf isafswm cyflog dros gyfnod o dri mis;
  • rhaid i’r plentyn fod yn 3 neu 4 oed. Mae’r cynnig ar gael ar gyfer y tymor ar ôl 3ydd pen-blwydd y plentyn.

I gael rhagor o wybodaeth, darganfod a ydych yn gymwys a gwneud cais, ewch i’n gwefan neu i gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Gwasanaeth Teuluoedd Sir y Fflint ar 01352 703500 neu ebost: fisf@flintshire.gov.uk.

Bydd meysydd ychwanegol yn cael eu hychwanegu wrth i’r gofal plant ddod ar gael; cadwch olwg ar ein gwefan i gael yr wybodaeth ddiweddaraf.

Os ydych yn ddarparwr gofal plant gallwch gael rhagor o wybodaeth ar y cysylltiadau uchod neu ffoniwch y tîm, ‘Cynnig Gofal Plant’ ar 01244 545979. 

Sylwadau

Dweud eich dweud...

Comments are closed for this article