Haf 2017

Eich Cyngor Chi

Teithio Llesol

Mae’r ymgynghori cyhoeddus wedi dechrau ar Raglen a Map Rhwydwaith Integredig Cyngor Sir y Fflint sy’n weledigaeth 15 mlynedd i wella seilwaith ar gyfer cerddwyr a beicwyr ar draws y Sir. Mae’r Map Rhwydwaith Integredig wedi’i greu fel y gallwn gwrdd â’n dyletswyddau o dan y Ddeddf Teithio Llesol a basiwyd gan y Cynulliad ym mis Hydref 2013. Nod y Ddeddf yw annog pobl i gerdded neu feicio unrhyw siwrne fer i gyrraedd eu gwaith, sefydliad addysgol, gwasanaethau neu gyfleusterau iechyd neu hamdden, neu wasanaethau eraill, er mwyn gwneud Cymru yn y pen draw’n wlad o gerddwyr a beicwyr.  Am fwy o wybodaeth am y Ddeddf Teithio Llesol cliciwch yma.


Mae’r ymgynghoriad, sy’n rhedeg o’r 3 Gorffennaf tan 24 Medi 2017, yn gyfle i’r cyhoedd gael dweud eu dweud am y cynigion ar y Map Rhwydwaith Integredig. Gallwch ymateb i gynigion yr ymgynghoriad drwy e-bostio active.travel@flintshire.gov.uk.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Byddwn yn ystyried yr ymatebion i’r ymgynghoriad gyda golwg ar ddiwygio’r cynigion ar y Map lle credwn fod hynny’n briodol.

Bydd Adroddiad ar yr Ymgynghoriad yn cael ei gyhoeddi a bydd y Map Rhwydwaith Integredig yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru i’w gymeradwyo erbyn 3 Tachwedd 2017.

Am fwy o wybodaeth am yr ymgynghoriad cliciwch ar logo.

Sesiynau Galw Heibio yr Ymgynghoriad Cyhoeddus

Trefnwyd sesiynau ‘galw heibio’ ar gyfer y cyhoedd yn y mannau canlynol i roi cyfle i breswylwyr Sir y Fflint gyfarfod â Swyddogion y Cyngor i drafod y mapiau neu unrhyw agwedd arall ar Deithio Llesol.

 Lleoliad

 Dyddiad

 Amser

Swyddfeydd Cysylltu Treffynnon

Dydd Iau, 3 Awst

 12:00 - 17:00

Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

Dydd Mawrth, 8 Awst

 14:00 - 19:00

Pafiliwn y Fflint

Dydd Mawrth, 5 Medi

 14:00 - 19:00

Sylwadau

Dweud eich dweud...

Comments are closed for this article