Haf 2017

Eich Cyngor Chi

Diogelwch Bwyd - sut i gynnal barbeciw diogel

Mae ein tîm Diogelwch Bwyd a Safonau Bwyd eisiau i chi fod yn ddiogel wrth gynnal barbeciw'r haf hwn.

Os ydych chi eisiau cynnal barbeciw gwych sy'n cadw eich teulu a'ch cyfeillion yn ddiogel, dilynwch y camau syml isod i osgoi gwenwyn bwyd.

 

Coginio ymlaen llaw - Ystyriwch goginio cyw iâr a phorc yn y popty cyn ei orffen ar y barbeciw lle bo modd. Bydd eich teulu a'ch cyfeillion yn profi blas hyfryd y barbeciw - ac fe fyddwch chi'n sicr eich bod wedi coginio'r cyw iâr yn drylwyr. Gellir defnyddio'r dechneg hon ar gyfer selsig, byrgers a chebab os ydych chi'n coginio ar gyfer niferoedd mawr.

Peidiwch â bwyta byrgers heb eu coginio'n llwyr. Gall byrgers sydd heb eu coginio'n llwyr gynnwys bacteria niweidiol, megis E.coli. Nid yw bygers fel stêc neu ddarnau cyfan o gig eidion neu gig oen; bydd bacteria niweidiol o wyneb y cig amrwd yn mynd drwy'r byrger cyfan pan gaiff y briwgig ei wneud. Ni fydd y bacteria ar y tu mewn yn cael ei ladd os nad yw holl rannau'r byrger yn cael ei goginio'n drylwyr. Ni ddylid gweini byrgers yn amrwd neu'n binc os ydynt yn cael eu paratoi gartref; dylid eu coginio'n drylwyr nes eu bod yn boeth drwyddynt.

Nid yw golosgi yn golygu eu bod wedi'u coginio  -  Nid yw golosgi ar y tu allan yn golygu bod cig wedi'i goginio ar y tu mewn. Torrwch eich byrgers, selsig a chyw iâr yn agored i weld os ydynt wedi'u coginio drwyddynt. Bydd troi'r cig yn rheolaidd a'i symud ar y barbeciw yn gymorth i'w goginio'n gyfartal. Os oes amheuon gennych, daliwch i'w goginio. Cofiwch fod y rhan fwyaf o'r mathau o gig yn ddiogel i'w bwyta pan:

  • Fo'r cig yn boeth drwyddo;
  • nad oes cig pinc i'w weld pan fyddwch yn ei dorri yn y rhan mwyaf trwchus;
  • bod y sudd yn rhedeg yn glir. 

Mae Barbeciw untro yn cymryd mwy o amser i gynhesu ac i goginio bwyd. Peidiwch â gorlwytho'r barbeciw a gwiriwch fod y cig wedi'i goginio drwyddo.

Pan fyddwch chi'n coginio y rhan fwyaf o fathau o gig ar farbeciw, megis cyw iâr, porc, byrgers neu selsig, sicrhewch:

  • Bod y glo yn goch gydag arwyneb llwyd cyn i chi ddechrau coginio, mae hyn yn golygu eu bod yn ddigon poeth;
  • bod cig sydd wedi rhewi wedi dadmer yn llwyr cyn i chi ei goginio; 
  • eich bod yn troi'r cig yn rheolaidd a'i symud o amgylch y barbeciw i'w goginio'n drylwyr. 

Osgoi croeshalogi -  dylid storio cig amrwd ar wahân cyn coginio. Defnyddiwch wahanol declynnau, platiau a byrddau torri ar gyfer bwyd amrwd a bwyd sydd wedi'i goginio. Golchwch eich dwylo'n drylwyr gyda sebon a dŵr poeth a'u sychu cyn ac ar ôl trin bwyd.

Cadwch blatiau a chyllyll a ffyrc oddi wrth y cig a'r pysgod amrwd a pheidiwch ag ailddefnyddio saws sydd wedi'i ddefnyddio ar gig amrwd, oni bai eich bod yn ei goginio'n drylwyr gyntaf. Dim ond afiechydon y byddwch yn ei weini gyda'r blas ychwanegol i'ch gwesteion! 

Cadw bwydydd oer o dan 5°C a bwydydd poeth yn uwch na 63°C a pheidiwch â gadael bwyd y dylid ei storio yn yr oergell yn y gwres, cyn ei weini.

I gael canllaw manwl o fwyd diogel dros yr haf ewch i food.gov.uk/wales/about-fsa-wales/cymru.  

Sylwadau

Dweud eich dweud...

Comments are closed for this article