Haf 2017

Eich Cyngor Chi

Cyngor yn adeiladu dyfodol drwy fuddsoddiad mawr mewn tai

Mae ceiswyr gwaith lleol wedi cael hwb i’w gyrfa diolch i gwmni datblygu cenedlaethol, Wates Residential, fel rhan o raglen Cyngor Sir y Fflint i adeiladu 500 o gartrefi newydd sbon drwy’r sir.

Roedd 11 o bobl leol yn rhan o’r cynllun hyfforddi a rhaglen genedlaethol ‘Building Futures’ Wates y llynedd, gan ddathlu’r 1,000fed i gofrestru ar y cwrs hyfforddi dwys am bythefnos.

Recriwtiwyd ymgeiswyr drwy raglen Cymunedau’n Gyntaf a rhaglen Esgyn Llywodraeth Cymru sy’n gweithio gyda phobl sy’n wynebu’r rhwystrau mwyaf rhag cael eu cyflogi ac sydd wedi bod allan o waith am chwe mis neu fwy.

Cymerodd 12 ymgeisydd arall ran yn y cynllun eleni gyda chefnogaeth lawn gan dîm Cymunedau’n Gyntaf. Cwblhaodd 92% y rhaglen pythefnos ac mae wyth wedi llwyddo i gael hyd i waith.

Cynhelir y rhaglen hyfforddi yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ac roedd yn cynnwys sesiynau sgiliau adeiladu, gan gynnwys gwaith coed, plymio a gosod teils, yn ogystal â gweithdai CV a chyfweld gyda Wates Residential a’i bartneriaid yn y gadwyn gyflenwi. Hefyd derbyniodd bob ymgeisydd dystysgrif mewn seremoni wobrwyo yn Siambr Cyngor Tref y Fflint.

 

Sylwadau

Dweud eich dweud...

Comments are closed for this article