Haf 2017

Eich Cyngor Chi

Neges gan Arweinydd Cyngor Sir y Fflint, Y Cynghorydd Aaron Shotton

Yn dilyn yr etholiadau Cyngor Sir diweddar, mae’n destun balchder ac yn fraint fawr i gael fy ail-ethol yn Arweinydd Cyngor Sir y Fflint.

Mae’r Cyngor wedi gweithio’n galed iawn dros y blynyddoedd diwethaf i warchod gwasanaethau cyhoeddus a datblygu cynlluniau newydd er budd cymunedau lleol. Bydd Cabinet newydd y Cyngor yn parhau i flaenoriaethu, cynnal a datblygu gwasanaethau cymunedol a chyhoeddus lleol er gwaethaf yr heriau ariannol sy’n parhau.

 

Y Cynghorydd Billy Mullin

Aelod Cabinet Rheolaeth Gorfforaethol

Y Cynghorydd Chris Bithell

Aelod Cabinet ar gyfer Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd

Y Cynghorydd Derek Butler

Aelod Cabinet Datblygiad Economaidd

Y Cynghorydd Ian Roberts

Aelod Cabinet Addysg

Y Cynghorydd Christine Jones

Aelod Cabinet Gwasanaethau Cymdeithasol

Y Cynghorydd Aaron Shotton

Arweinydd y Cyngor ac Aelod Cabinet Cyllid

Y Cynghorydd Bernie Attridge

Dirprwy Arweinydd y Cyngor Ac Aloed Cabinet Tai

Y Cynghorydd Carolyn Thomas

Aelod Cabinet Strydoedd a Chefn Gwlad

Mae Cynllun y Cyngor yn nodi ein prif flaenoriaethau i gefnogi a gwella bywydau’r trigolion. Mae rhai o’n blaenoriaethau ar gyfer 2017-18 yn cynnwys:

  • ehangu’r ddarpariaeth o dai fforddiadwy ar gyfer trigolion anghenus;
  • amddiffyn pobl rhag tlodi, â phwyslais arbennig ar dlodi tanwydd a bwyd;
  • galluogi pobl i fyw’n annibynnol ac yn dda yn eu cartrefi, gan osgoi mynd i’r ysbyty yn ddi-angen;
  • diogelu – cadw pobl yn ddiogel rhag cael eu cam-drin;
  • gweithio gyda phartneriaid i gynnal twf economaidd a gwella cyfleoedd gwaith;
  • datblygu seilwaith trafnidiaeth y sir i gynnwys system drafnidiaeth 'Metro' integredig. 

Hefyd, ein nod yw parhau â’r gwaith o gefnogi plant a phobl ifanc i gyflawni eu potensial; gwella’r amgylchedd naturiol a hybu mynediad i leoedd agored a gwyrdd. Er gwaethaf y llymder ariannol sy’n parhau, byddwn yn parhau yn ymroddedig ac uchelgeisiol fel Cyngor i gyflawni ar ran ein cymunedau lleol.

Amseroedd anodd i ddod ……

Wrth i ni barhau i ymdopi â’r hinsawdd economaidd presennol a’r ffaith bod Sir y Fflint yn gyngor sy’n dal i dderbyn llai o arian o’i gymharu â Chynghorau eraill yng Nghymru, rydym yn benderfynol o barhau â’n gwaith cynllunio ariannol blaengar ac effeithiol, sydd wedi llwyddo i atal unrhyw fygythiadau i’n gwasanaethau rheng-flaen yn ystod y blynyddoedd diwethaf.  

Byddwn yn parhau i bwysleisio’r angen i ddiwygio’r fformiwla ar gyfer llywodraeth lleol. Ni all Sir y Fflint barhau fel cyngor sy’n derbyn £17.5M yn llai bob blwyddyn na’r grant cyfartalog i gynghorau Cymru ar sail maint cymharol y boblogaeth.

Ar hyn o bryd, rydym yn rhagweld y bydd y "bwlch" rhwng incwm a gwariant ar gyfer 2018/19 yn £11.7M.  Mae ail-fabwysiadu ein Strategaeth Ariannol Tymor Canolig yn gam cyntaf pwysig yn y broses o bennu’r gyllideb flynyddol a bydd y strategaeth hefyd yn ystyried pwysau cenedlaethol, lleol, gweithlu a gofal cymdeithasol, yn ogystal â chwyddiant.

Bydd unrhyw arbedion yn ychwanegol at yr arbedion effeithlonrwydd sylweddol mae’r Cyngor wedi eu gwneud dros sawl blwyddyn, gan amddiffyn gwasanaethau a swyddi lleol ar yr un pryd.

Mae angen inni weithio’n galetach nag erioed i gynllunio a chyflenwi gwasanaethau hanfodol y cyngor yn ystod y cyfnod parhaus hwn o lymder ariannol.  Fel cyngor sy’n derbyn llai o arian nag eraill, rydym yn fwy agored i effaith gostyngiadau sylweddol yn ein cyllidebau blynyddol pan gânt eu cyfuno â’r galw cynyddol ymhlith ein trigolion am wasanaethau allweddol fel gofal cymdeithasol. Credaf fod y cyhoedd yn deall ac yn cefnogi’r realiti bod yn rhaid i’r Llywodraeth weithredu ar unwaith i wyrdroi effeithiau llymder os ydym am lwyddo i warchod gwasanaethau yn y dyfodol.

Mae pob un o feysydd gwasanaeth y cyngor yn destun adolygiadau manwl a pharhaus ac rydym yn gofyn i bob un ohonynt ystyried sut gallant ymateb i’r pwysau ariannol hwn na welwyd ei debyg o’r blaen. Does gan y Cyngor ddim llawer o ddewisiadau wrth chwilio am arbedion effeithlonrwydd heb orfod lleihau gwasanaethau i lefelau annerbyniol o ddarpariaeth gwasanaeth.

Perfformiad cadarn

Mae Sir y Fflint yn cael ei gydnabod yn genedlaethol fel Cyngor sydd yn flaengar wrth chwilio am atebion newydd sydd yn gost-effeithlon, cydnerth a chynaliadwy ar gyfer y dyfodol. 

Er ein bod yn Gyngor sy’n derbyn llai o arian, mae Sir y Fflint wedi perfformio’n gadarn wrth ddarparu gwasanaethau lleol, gan ragori mewn gwasanaethau allweddol fel addysg, tai a gofal cymdeithasol. Rydym hefyd ar y brig yng Nghymru o ran sicrhau bod cyfraddau casglu treth y Cyngor yn aros mor uchel â phosibl.

Mae’r rhain yn amseroedd heriol ar gyfer cynghorau lleol a Llywodraeth Cymru fel ei gilydd. Os ydym am ddod drwyddi gan gadw ein gwasanaethau lleol yn un darn, bydd yn rhaid i gynghorau weithio’n agos gyda’r llywodraeth ac rydym yn bwriadu gwneud hynny i ddod o hyd i atebion ar y cyd.

Sylwadau

Dweud eich dweud...

Comments are closed for this article