Haf 2017

Eich Cyngor Chi

Ymgyrch Cŵn

Cymerwch yr awenau yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, trwy roi eich ci ar dennyn.

Mae tîm Warden yr AHNE wedi lansio ymgyrch sy'n annog perchnogion cŵn i fod yn gyfrifol wrth fynd â'u cŵn am dro yng nghefn gwlad.

Mae mannau poblogaidd fel Parc Gwledig Moel Famau yn gweld mwyfwy o achosion o ddychryn defaid, sy’n drosedd yn ôl y gyfraith ac a allai arwain at ddifa’r ci.

Mae Tom Jones, Warden dan Hyfforddiant, yn egluro ymhellach, "Gyda chynnydd mewn ymosodiadau ar anifeiliaid yn yr wythnosau diweddar, fe hoffem atgoffa ymwelwyr a defnyddwyr cefn gwlad mai tir amaethyddol yw hwn, gyda llawer ohono wedi’i orchuddio â grug ac eithin, sy’n golygu nad yw bob amser yn bosib gweld defaid ac ŵyn."

Mewn cydweithrediad â thîm Troseddau Gwledig Heddlu Gogledd Cymru, mae’r AHNE wedi cynhyrchu ffilmiau byr ar y cyfryngau cymdeithasol ac wedi dylunio posteri a thaflenni newydd yn pwysleisio’r negeseuon allweddol.

Dros y mis diwethaf, mae wardeiniaid wedi bod yn crwydro o gwmpas yn siarad â pherchnogion cŵn am yr ymgyrch ac wedi cael ymateb da, ac maent yn parhau i addysgu perchnogion am eu cyfrifoldebau yng nghefn gwlad.

 

Sylwadau

Dweud eich dweud...

Comments are closed for this article