Haf 2017

Eich Cyngor Chi

Ceidwaid Ifanc yn gofalu am gefn gwlad

Eleni mae pobl ifanc leol wedi cyfrannu’n frwdrydig tuag at waith cadwraeth ar draws Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy drwy ddau grŵp o ‘Geidwaid fanc’ sydd wedi’u sefydlu yn yr ardal.

Mae ymuno â’r Ceidwaid Ifanc yn berffaith ar gyfer pobl ifanc sydd eisiau dysgu mwy am y dirwedd anhygoel sydd ar eu rhiniog ac sy’n barod i faeddu eu dwylo’n gweithio ac yn ymchwilio yn yr awyr agored. Bydd y Ceidwaid Ifanc yn cymryd rhan mewn gwaith cadwraeth ac arolygon bywyd gwyllt, yn ymweld â chaerau hynafol ac yn mwynhau’r gweithgareddau hamdden sydd ar gael i ni yn lleol.

Mae Grŵp Ceidwaid Ifanc Bryniau Clwyd wedi’i leoli ym Moel Famau a Pharc Gwledig Loggerheads, ac mae ar agor i bobl ifanc rhwng 11 a 18 oed. Sefydlwyd y grŵp hwn yn 2012 ac mae rhai cyn-geidwaid wedi dal ati i wirfoddoli gyda’r Gwasanaeth Cefn Gwlad fel oedolion, gydag un bellach yn aelod o staff.

Sefydlwyd Grŵp Ceidwaid Ifanc Dyffryn Dyfrdwy ychydig dros flwyddyn yn ôl. Mae’r grŵp hwn, sydd ar agor i bobl ifanc 11-16 oed, wedi ymgymryd â nifer fawr o weithgareddau ochr yn ochr â rhai o’n sefydliadau partner gan ddysgu ynglŷn â phwysigrwydd y gwaith sy’n digwydd yn y Dyffryn.

Ceidwaid Ifanc yn helpu’r Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd gyda gwaith tocio ym Masn Angori Llangollen. Fel diolch am hyn cafodd y bobl ifanc bnawn o ganŵio ar y gamlas!

 

 

 

 

Treuliwyd bore oer dros ben yn helpu gwirfoddolwyr Rheilffordd Treftadaeth Llangollen i glirio llystyfiant oddi ar argloddiau’r rheilffordd er mwyn i deithwyr gael mwynhau’r olygfa hardd o Afon Dyfrdwy o'r trên. Yn y prynhawn, fel diolch am eu gwaith, cawsant daith o amgylch siediau’r rheilffordd yn Llangollen yng nghwmni Bob Jacques, un o’r gwirfoddolwyr sy’n cadw’r rheilffordd i fynd.

 

 

 

Mae’r Ceidwaid Ifanc wedi gweithio yng Nghoed Pen y Pigyn ger Corwen sy’n cael ei rheoli gennym ni mewn partneriaeth â Chyfoeth Naturiol Cymru. Mae eu gwaith yn cynnwys tynnu rhywogaethau o goed ymledol a thorri coed eraill er mwyn adfer cyflwr y goedwig. Maen nhw hefyd yn ymarfer eu sgiliau goroesi yn yr awyr agored ac yn cael cyfle i archwilio’r ardal.

  

Meddai Ros Stockdale, Swyddog Partneriaethau Cymunedol yr AHNE yn Nyffryn Dyfrdwy: "Mae’n wych bod pobl ifanc yn dod allan i’r wlad yn ennill sgiliau newydd ac i ddysgu mwy am yr ardal maen nhw’n byw ynddi. Mae gynnon ni amrywiaeth dda o ddigwyddiadau ar y gweill ar gyfer yr haf pan wnawn ni gyda gobaith ddod ar draws y bywyd gwyllt anhygoel sy’n byw yma."

 

 

Wyddech chi fod dros 250 o wahanol rywogaethau o wenyn yn y DU! Oddeutu 225 o wenyn unigol, 24 cacwn, a dim ond un rhywogaeth o wenyn mêl.  Yr wythnos ddiwethaf cafodd grwpiau Ceidwaid Ifanc Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ddiwrnod gwych yng Nghoed Nercwys gyda'n Swyddog Partneriaeth, sydd wedi'i gyflogi gan AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy a Chyfoeth Naturiol Cymru, yn dysgu am wenyn a pheillwyr eraill.

Gyda rhwydi a syllwyr pryfed, aeth y Ceidwaid Ifanc o amgylch yr Hen Dir Caeedig yn dal ac adnabod peillwyr ac yn chwilio o dan y creigiau i weld pa greaduriaid eraill oedd yn cuddio yno!

Ar ôl cinio, bu'n rhaid i ni wisgo gwisgoedd arbennig i ymweld â chwch gwenyn mêl lleol, y tu allan i Goed Nercwys.  Yma cafodd y Ceidwaid Ifanc gyfle i ddysgu am bwysigrwydd cadw gwenyn, ymddygiad gwenyn yn eu cwch ac awgrymiadau ynglŷn â chadw gwenyn.

Gan gyfarfod unwaith y mis, mae grwpiau Ceidwaid Ifanc Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy yn berffaith ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 ac 18 oed sydd eisiau dysgu mwy am y dirwedd anhygoel sydd ar eu stepen drws, gan gymryd rhan mewn gwaith cadwraeth, arolygu bywyd gwyllt, ymweld â bryngaerau hynafol a mwynhau gweithgareddau hamdden llawn hwyl yn yr ardal megis canŵio ar gamlas Llangollen neu feicio o amgylch Coed Llandegla!

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am y Grwpiau Ceidwaid Ifanc, cysylltwch â: -

Grŵp Bryniau Clwyd: Vicky Knight, 01824 712747, vicky.knight@denbighshire.gov.uk

Grŵp Dyffryn Dyfrdwy: Ros Stockdale, 01824 712794, ros.stockdale@denbighshire.gov.uk

 

 

Sylwadau

Dweud eich dweud...

Comments are closed for this article